ARL V.O.F.

Algemene Voorwaarden

 

1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van ARL V.O.F.

1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd,

van levering van één of meer producten of diensten van ARL V.O.F.

 

2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes

en alle door ARL V.O.F. gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst(offerte) met ARL V.O.F. verklaart de

opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van

ARL V.O.F. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke

onderdelen van de overeenkomst binden ARL V.O.F. alleen dan, indien deze

veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door ARL V.O.F.

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor ARL V.O.F. niet

bindend en niet van toepassing.

 

3: Offertes

3.1. Per opdracht zal ARL V.O.F. een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de

inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden

geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur.

Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.

3.3. Alle offertes van ARL V.O.F. zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk

is overeengekomen.

 

13.3. De offerte word ter e-mail gestuurd die de opdrachtgever dan moet uitprinten en

gaat de opdrachtgever akoord met de gestelde prijs en voorwaardes moet de opdrachtgever

hier een handtekening onderzetten en het orgineel opsturen per post naar ARL V.O.F. zijn

hoofdvestiging (Hoofdstraat 4 Lottum). De kosten om de offerte op te sturen is voor de

opdrachtgever, tenzij dit anders word aangegeven.

 

4: Website

4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever 50% van het

totaalbedrag aan ARL V.O.F. alvorens ARL V.O.F. begint met de eerste opzet van een website.

Direct na oplevering van de website(s) betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag,

Hiervoor heeft de opdrachtgever 14 kalenderdagen.

4.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om

kostenloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe

wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als

zijnde een nieuwe opdracht. ARL V.O.F. behoudt zich het recht voor om de

uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten

afgehandeld zijn.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die ARL V.O.F. nodig heeft ten

behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te

stellen van ARL V.O.F. en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de

opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt

ARL V.O.F. haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen

hoofdsom direct opeisbaar.

4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever

aangeleverd wordt aan ARL V.O.F. is eigendom van opdrachtgever. ARL V.O.F. is

niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het

onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright

en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content

(inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en ARL V.O.F. kan hier niet aansprakelijk

voor gesteld worden.

 

5: Browser Compatibiliteit

5.1. Voor websites draagt ARL V.O.F. de zorg voor dat alle pagina’s correct worden

weergegeven in de meest populaire browsers (Google Chrome, Firefox en Microsoft

Internet Explorer ), maar ARL V.O.F. is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en

verschillen tussen de verschillende browsers. ARL V.O.F. garandeert op generlei

wijze dat het door ARL V.O.F. gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde

manier wordt weergegeven.

 

6: Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

 6.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en

verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van

de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

 6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor

een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van ARL V.O.F.

6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot

1 maand na oplevering van een nieuwe door ARL V.O.F. geleverde website gratis

uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende

pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

 

7: Levering en Levertijd

7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke

opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig

mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van ARL V.O.F.

zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

 

8: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende

rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het

auteursrecht- toe aan ARL V.O.F.. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen

kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend ARL V.O.F. daartoe bevoegd.

8.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van

onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,

tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde

geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke

beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

8.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is ARL V.O.F. te allen tijde gerechtigd om

zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de

opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder

vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te

verveelvoudigen.

8.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door

ARL V.O.F. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes,

mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische)

bestanden, eigendom van ARL V.O.F., ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan

derden ter hand zijn gesteld.

8.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch

ARL V.O.F. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte

materialen en gegevens.

8.6. Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt ARL V.O.F. het

gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever. De

bronbestanden van het design en de broncode waarin het design is vertaald naar

HTML/CSS (de template) blijven eigendom van ARL V.O.F., tenzij opdrachtgever en

ARL V.O.F. een nader te bepalen afkoopsom overeenkomen.

 

8.7 Geleverde websites worden altijd voorzien van een footer waarin ARL V.O.F.

genoemd wordt als bouwer van de website. Wanneer de opdrachtgever deze footer

verwijderd wil hebben is opdrachtgever een bedrag van €150 verschuldigd aan

ARL V.O.F.

 

9: Gebruik en licentie

9.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de

overeenkomst met ARL V.O.F., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik

van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en

verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening

beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het

verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens

dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de ARL V.O.F.

bekend te zijn gemaakt.

9.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer

niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is

overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik,

hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of

definitieve ontwerp, heeft ARL V.O.F. recht op een vergoeding wegens inbreuk op

zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans

een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde

inbreuk, onverminderd het recht van ARL V.O.F. een vergoeding voor de

daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

9.3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde

resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever

verstrekte licentie komt te vervallen:

a.vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde

van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de

tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van

ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de

gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

9.4. ARL V.O.F. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de

vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie(portfolio).

 

10: Overmacht

10.1. In geval van overmacht is ARL V.O.F. gerechtigd de overeenkomst als

ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij

deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde

oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de

overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die

nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3. ARL V.O.F. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een

hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop ARL V.O.F. geen invloed

kan uitoefenen.

 

11: Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron

hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

12: Prijzen

12.1. Alle op de ARL V.O.F. website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen

prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 

13: Betaling

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 kalenderdagen

te geschieden.

13.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail net zoals de offerte.

 

14: Privacy bepalingen

14.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en

geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. ARL V.O.F. verstrekt deze informatie,

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder

uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

 

© Copyright ARL V.O.F. 1 oktober 2019